Riel alto personalizado Solo agua ZX-2543-5

https://youtu.be/cG4VxSZKIUA